قدرت یعنی ترمیم کردن زخم ها و آسیب های خودت رو بلد باشی.

یعنی بلد باشی از خودت مراقبت کنی و در قبال خودت مسئولانه برخورد کنی.