رفتار بد دیگران اغلب محصول ناآگاهی و خطاهای ماست در ارتباطات و برخوردها.
اگر متوجه بشیم چه کردیم قطعا تعجب میکنیم از خرابیهایی که آغازگرش خودمون بودیم.