وقتی به جهل آدمها ایمان میاری دیگه سعی نمیکنی چیزی رو تغییر بدی.
وقتی متوجه میشی توضیح دادنت از سر ضعفه دیگه چیزی رو توجیه نمیکنی.