حرف هایی هست که اگر بگویم دلت چهل منزل دور میشود از من
و اگر نگویم خیانت کردم به حرف هایی که امانت توست نزدِ من.
با نزدیک و دور بودنت؛ با این نداشتنِ در عینِ داشتن چه کنم!