باور کردم پادشاه فصل ها پاییز است و بهار عمر میانسالی :)