نشسته بود روبه روم و من داشتم به دختری نگاه میکردم که پیش ترها میشناختمش...

آدم تازه ای شده بود، هر چه بیشتر میگفت به چشمم زیباتر می آمد. بالغ تر فهیم تر و دلبرتر.