همین گاه را خوب کار کنیم خوب عشق بورزیم و در هر چه هستیم با تمام جان باشیم، فردا شاید این آدم و این موقعیت نبود؛ آن وقت غم کمتری داریم و کمتر در گذشته شناوریم.