با مگنتی که روی آن نوشته" کچلی اما خواستنی" شعری از حافظ را چسبانده ام به در یخچال.
اما فکر میکنم این گل درشت بازی ها کاری از پیش نمی برد. باید برایت نامه بنویسم و پست کنم،گیرم مبدا و مقصد همین خانه باشد، مگر چه عیب دارد.
*عنوان از هوشنگ ابتهاج