دوست داشتن یه سرمایه ی ارزشمنده؛ وقتی برای کسی صبوری میکنیم گذشت میکنیم و می بخشیم داریم از سرمایه ی دوست داشتنش این هزینه ها را میپردازیم.

برای دوست داشتن هایی که پویا و زایا نیست این سرمایه یک روز تمام میشود.

*عنوان از فاضل نظری