وقتی یکی کنارم در فکر فرو میره؛ مثلا یک لحظه سکوت میکند و در خیالش جایی میرود که من نشانش را ندارم، مطلقا نمیپرسم "به چی فکر میکنی؟"
بده که به اسم توجه و محبت و مراقبت احساس امنیت رو از آدمها بگیریم.