معامله بدی بود،سوخته بود و جرئت آخ گفتن نداشت.

پشیمانی اگر شمایلی داشت حتما شبیه او میشد؛شبیه خنده هاش که هیچ کدام راست نبود.