تو دو ساله شدی و دو تا سختی بزرگ رو پشت سر گذاشتی. جوجه هات رو گربه خورد با بغض و کلمات نامفهوم برامون تعریف میکردی تا چندین روز.

حالا یک غم بزرگ تر داری؛ دیگه نباید تو بغل مامانت شیر بخوری؛ به اینکه مهم ترین پناهگاهت رو دارن ازت دریغ میکنن اعتراض داری؛ گریه پشت گریه.

ترنم جان؛ قوی شدی دختر.دنیا تکرار همین هاست نازنینم.ادامه بده :)