گفت: برعکس شما ، چون روی درآمدش حساب میکنه هرچی بگیم میگه چشم!ارشد هم داره ولی درباره همه چیز نظر نمیده فقط میگه چشم.
سعی داشت سرزنشم کنه ولی حس کردم چقدر خوب داره ازم تعریف میکنه:)