گاهی که از ادامه دادن خسته ام به تو فکر میکنم؛ به اینکه باید قوی باشم بخاطر تو که از روی دست من مشق میکنی زندگی را؛ و روزی بزرگتر میشوی و غلط هایم را میشمری و میگویی اشتباه کردی فاطمه...به تو می بالم که قرار است شبیه من نباشی و خطاهای من را تکرار نکنی.به تو که شبیه خودت هستی و شور جوانی روزهای پیری منی.