این جامعه با یک ظاهر قراردادی مذهبی و با ارزش هایی ترسناک و نوظهور شبیه بهمنی ست که دارد فربه میشود و از کوه پایین می غلتد و بی گمان یک روز این بهمن بر سر ما آوار میشود.