تلگرامتو چرا پاک کردی؟ سه ماهه روزی چند بار به این سوال جواب میدم. دارم به این نتیجه میرسم که داشتن تلگرام یکی از وظایف من بوده در برابر دیگران که در انجامش کوتاهی کردم!