چای خوردن را شبیه یک آیین کامل به جا آورید؛

نعنا گل محمدی هل زعفران یا دارچین زیره یا زنجبیل اضافه کنید به چای؛ کنارش خرما و قند و کلوچه و لیمو و نبات و پولکی و کشمش بگذارید و چای را به یک لذت شاهانه بدل کنید.

*عنوان از حامد عسکری