دوست دارم یک روز به "کاتاتونی" مبتلا شوی.تمام وقت زل بزنی به دیوار ؛ 

بعد من بیایم جلوی دیواری که به آن زل زدی بنشینم و حرف بزنم با تو.

راستش هیچ مرض سبک تری من را به آرزویم نمی رساند.