شرایط را ظالمانه تر از واقعیت نشان دهید.خود را مبرا از خطا بدانید. داشتن فردیت منفعل فضیلت محسوب میشود.نباید مسئولانه برخورد کنید و بخاطر سهم خودتان پاسخگو باشید. ایمان داشته شما هیچ قصوری ندارید و اشکال از دیگران است!