نمیدونم چرا همیشه در هر اختلافی حس میکنم حق با کسی هست که من دوستش دارم؛ وقتی هم بین دو نفر که دوستشون دارم مشکلی پیش میاد باز حق با کسی هست که من بیشتر دوستش دارم! البته من اساسا آدم بی طرفی هستم و با احساسات تحلیل نمیکنم :))