ما بیشتر زندانی افکار بی پایه ی خودمون هستیم تا قانون اساسی یا قوانین اجتماعی.

اما اغلب برای آزادی از این زندان نامرئی تلاشی نمیکنیم.