کلمه های مشترک قابل فهم بین ما از کلمات مشترک بین ماهی و درخت کمتر بود.
اولش به کلمه نیاز نبود اما بعد اوضاع عوض شد؛
لازم بود حرف بزنیم ولی نمیشد...احساس غربت میکردم.حتما تو هم با من غزیب تر از تنهاییت بودی.