راستی چه خبر از من؟ خوبم؟ تو باید بهتر بدانی...

*عنوان از حامد ابراهیم پور