امروز بعد سه چهار سال چت ها رو میخوندم. من و امیدمون...
 نون بگیرم؟چقدر دیر برگشتی...چقدر حال خوش و هوای خوبی بین حرفهامون بود.