وقتی آخر قصه رو میدونی اما تصمیمت عوض نمیشه
یا خیلی قوی هستی یا خیلی ساده لوحی!