وقتی کارفرما نیروی کار خانوم استخدام میکنه قطعا با شرایطی که نیروی کار "زن" استخدام میکنه یکی نیست!

دومی نمیتونه به بیمه نشدن,تاخیر در پرداخت حقوق و قرارداد نداشتن و ... اعتراض کنه . لطفا در محیط کار فارغ از جنسیت فعالیت کنید.