یک اولویت مهم تر داشته باش

زندگی حول یک محور حتما بهتر میچرخد؛ چرخ را ببین!