آدم ها را نگه ندارید که جای خالی ای را پر کنند تا آمدن یکی بهتر؛ بازی نکنید.
راستش را بگویید حتی اگر تلخ و سخت است. راست گفتن را به یک وقت مناسب موکول نکنید.
*عنوان نام فیلمی از حمیدنعمت ا...