به یک دوست آدرس اینجا را دادم تا بخواند؛
خواند و گفت شبیه کدگذاری بود انگار نشانه گذاشتی طوری که خودت یادت بیاید.
فقط خودت میتونی بفهمی داستان چی بوده!