فهمیده ام هر چیز استانداری در هر موقعیتی کارامد نیست.
چه بسا نقصی که به فراخور شرایط راهگشا باشد.