گفتگو بلد نیستم ؛ برای همدلی برای اعتراض برای همه ی مقاصدی که آدم در با دیگران بودن دنبال میکند...
گفتگو چیز دیگری بود که ما یادش نگرفته بودیم چون بلدش را نداشتیم.