دنیا یک وجه وحشی و زمخت دارد یک روی عصیانگر و خشن که کنار بخشی دیگر پر از ملاحت و لطافت و ظرافت و شکوه است قرار گرفته,
دنیا دو رو نیست اما درک یکپارچی  این همه تناقض کار سختی ست برای من.