4 صبح بیدار شدم ماه قرص کامل بود زمین خیس از بارش باران

از خانه که بیرون زدم صدای اذان می آمد فکر کردم امروز که بله ی تاریخی ات را میگویی !

تاریخت را خوب بساز.