میخواستم به او بگویم دلم میخواهد در سکوت کنارت قدم بزنم؛ اما نگفتم!
کلمه هایم هدر میرفت؛سکوت کردم چون نمیفهد این چیزهای مهم را :)
*عنوان از سعدی