چه خوبند مارها؛ وقتی پوست می اندازند دلشان برای پوست سابق تنگ نمیشود
پوست قبلی را ترک میکنند و میروند پی باقی زندگی...