فکر کن باید در یک جمله یک موضوع پیچیده را تعریف میکردم

سخت بود شجاعانه رفتار نکردم دروغ گفتم