میگه هر کس که من درکش نمیکنم که آدم بدی نیست

لذت می برم که انقدر صادقانه به آدمها حق میده .