اگر هر آدمی زندگی اش را بخواهد در کتابی پیدا کند سالهای اخیر زندگیم را در " کسی به سرهنگ نامه نمی نویسد " مارکز  و " در انتظار گودو " بکت دیدم.