گفت بین همه موجودات جهان تنها کسی که چنین کاری میتونه بکنه انسانه؛درخت نمیتونه به خودش تبر بزنه .

بعد ته دلم احساس کردم خدا انسان و چقدر زیبا و با شکوه و صاحب کرامت آفرید.