شاید از خودت بپرسی چرا؛ 
چون دردی که حاشا میکردم ، داشت خفه ام میکرد و من فقط یک آخ محکم گفتم.