شاید از خودت بپرسی چرا؛ چون بهم گفتید اشتباه میکنم چون همه خطرات و مشکلات را پیش تر گفته بودید و من باز کوتاه نیامده بودم.
چون دردی که حاشا میکردم ، داشت خفه ام میکرد و من فقط یک آخ محکم گفتم.