مریم تو اگر نبودی
آرزوهایم پدر نداشت
و دیوانگی هایم مادر ...
بی تو بودن را بلد نیستم دوست نداشتنت را هم.