به بچه ها نگویید به شرط انجام آن کار دوستت دارم.

یادشان ندهید برای اینکه دوستشان داشته باشید باید همه تلاششان را بکنند؛ بزرگ میشوند و با همین رویه دنبال دوست داشته شدن میروند.

به خدا که خدا هم خوش ندارد این شکل دوست داشتن را !

*عنوان از فاضل نظری