هر آرزویی یه بادبادکه, تا وقتی برای آرزو  تلاش میکنی نخ بادبادک دستته.
وقتی نخ بادبادک رها شد دنبالش رفتن بی فایده س؛ یکی دیگه ساختن هم بی فایده ست
شاید بهتر باشه دنبال یه بازی با ارتفاع متفاوت بری.
*عنوان نام کتابی از خالد حسینی