پلک عروسکم خراب شد؛فکر کردم بزرگ میشوم کارخانه ساخت عروسک تاسیس میکنم تا بهترین عروسک سازهای آنجا پلکش را درست کنند.

دل کندن بلد نبودم و مبتلا شدم به اینکه همیشه آینده را برای گذشته هزینه کنم.

*عنوان از مهدی فرجی