جلو اومد شیشه ماشین رو پاک کنه .گفت اون غذا که صندلی عقبه رو میدی؟ گفتم نیم خورده ست آخه؛ گفت عیبی نداره بده.
فکر کردم چه آدم خوبی ام حتما ثواب کردم.بعد از خودم بدم اومد که با هر چیز پیش پا افتاده ای دنبال تجارت معنوی ام!
*عنوان نام کتابی از ناتالیا گینزبورگ