اگر مدینه فاضله ما بهشت است چرا هرچه جور و غم بر ما می رود به "جهنم" حواله میکنیم تا آرام شویم !
*عنوان از صائب تبریزی