دلیجان...اسم قشنگی هم دارد...اسمش قلب آدم عاشق را دو نیم میکند.
من از چیزهایی که ته شان جان دارد خوش م می آید؛ مثل ...مثل شهلاجان!
*نام کتابی از رضا امیرخانی