کتاب فروش شدن جزو آرزوهام بود اما امروز که انقلاب بودم به نظرم اومد بعضی کتاب فروش ها روحیه سلاخی دارند.
دیگه کتاب فروش شدن جزو آرزوهام نیست به حمدا...
*عنوان از صائب تبریزی