روز سختی بود رفتم اهداف خرد را دادم مدیر بهبود کیفیت که کارم ناقص نماند وسایلم را جمع کردم ؛گفت برای خودت چای بریز گفتم نمی مانم

خداحافظی کردم و آمدم

با لبخند آمدم بیرون. خوشحال نبودم اما نمردم و این محصول کمی نبود.