گفت چرا از عاشقانه های سعدی در مدرسه حرفی نمیزنند از این همه غزل...

گفتم اگر غزلهای سعدی دست مدرسه ای ها می افتاد همه عاشق میشدند خیال نکنم کسی به دیپلم می رسید:)

*عنوان از سعدی